Hotel de Paasberg

Adres: Arnhemseweg 20, 6711 HA Ede    Telefoon: +31 (0) 318-651020

Disclaimer

Disclaimer & Privacy Statement

Inhoud en beschikbaarheid van de website


De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. Hotel de Paasberg neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen voor de veiligheid en beveiliging van haar systemen. Niettemin garandeert Hotel de Paasberg geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat;

Hotel de Paasberg geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan Hotel de Paasberg niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld;

Indien deze website verwijzingen (“hyperlinks”) bevat naar websites van derden, dan aanvaardt Hotel de Paasberg geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan;

Hotel de Paasberg heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. Hotel de Paasberg is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden;

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% B.T.W. tenzij anders vermeld.

Gebruik van de website

Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden;

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij Hotel de Paasberg daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven;

U bent aansprakelijk voor schade die Hotel de Paasberg lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door Hotel de Paasberg, vrijwaart u Hotel de Paasberg tegen deze aanspraken;

Hotel de Paasberg is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Hotel de Paasberg zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging


De gegevens die de klant aan Hotel de Paasberg verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens


De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Hotel de Paasberg kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Hotel de Paasberg voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.